LUZIO


  Leite Tropical 2023/2024

  Página 23

  Download PDF


  Genealogia

  WESTENRADE ALTASPRING PTAL 722 Lbs
  BOMAZ ALTAEDDIE PTAL 1000 Lbs
  BOMAZ BOOKEM 5402-ET LACT. 17.273 KG
  Luzio Eddie da Xapetuba
  DE-SU OBSERVER-ET PTAL 375 Lbs
  FRAMBOESA OBSERVER FIV DA XAPETUBA LACT. 8.676 KG / PTAL 475 KG (PMGG)
  FEIO F. MUTUM
  1