LUZIO


  Leite Tropical

  Página Luzio

  Download PDF


  Genealogia

  WESTENRADE ALTASPRING PTAL. 663 LBS
  BOMAZ ALTAEDDIE PTAL. 486 LBS
  BOMAZ BOOKEM 5402-ET LACT. 18.660 KG
  Luzio Eddie da Xapetuba
  DE-SU OBSERVER-ET PTAL 440 LBS
  FRAMBOESA OBSERVER FIV DA XAPETUBA LACT. 8.675 KG / PTAL 498 KG (PMGG)
  FEIÇÃO F. MUTUM LACT. 8.836 KG
  1